Річний звіт про діяльність закладу освіти

Аналіз роботи педагогічного колективу закладу у 2016-2017н.р.

Педагогiчний колектив та адмiнiстрацiя школи у 2016 – 2017 навчальному роцi працювала вiдповiдно до Законiв України «Про освiту», «Про загальну середню освiту», «Про охорону дитинства», Указiв Президента України, рiшень Уряду України, органiв управлiння всiх рiвнiв з питань освiти та виховання; правил i  норм охорони працi, технiки безпеки, а також Статутiв i локальних правових актiв школи, дотримувались норм Конвенцiї про права дитини.

Мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою школи «Підвищення ефективності навчально – виховного процесу шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій». Проблемна тема спрямована на вдосконалення форм і методів навчально – виховного процесу за сучасних умов, впровадження в практику елементів інноваційних технологій, вдосконалення змісту організації особистісно – орієнтованого навчання та виховання.

Педагоги й учні постійно перебували в стані колективної та індивідуальної творчості. Зміст науково – методичної роботи в школі включає такі напрямки роботи:

-         запровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес;

-         заснування інтерактивних методів навчання;

-         робота з обдарованими учнями;

-         родинне виховання;

-         громадянська освіта й виховання;

-         правова освіта й виховання;

-         моніторинг навчально – виховного процесу;

-         вивчення передового педагогічного досвіду;

-         вивчення передового педагогічного досвіду школи, району, області.

-         впровадження нових Державних стандартiв початкової та середньої освiти;

-         дiагностика аспектiв педагогічної дiяльностi;

На основі діагностичного анкетування моделюється структура, зміст і форми методичної роботи. У структуру методичної роботи входять методичні об'єднання вчителів, які організовують взаємовідвідування уроків, вивчають результативність курсової перепідготовки і самоосвіти, проводять відкриті уроки, творчім звіти, готують матеріали на виставки. 

 У школі працював психолого – педагогічний семінар по проблемній темі школи (кер. Власюк  В. В.), функціонувала творча група «Пошук» (кер. Луценко В.М.), педагогічні читання (кер. Цимбалюк Л. М.). Протягом року пройшли курсову перепідготовку такі вчителі: Гуцалова С.А. вчитель зарубіжної літератури та Луценко В.М. вчитель фізичної культури.  Гарною традицією стало проведення в школі щорічного конкурсу – свята професіоналізму і педагогічної майстерності «Учитель року». Однією з форм методичної роботи є самоосвітня робота вчителів. Учителі вдосконалюють свої навички роботи з методичною та педагогічною літературою, підготовки повідомлень, рефератів, осмислюють свій особистий досвід викладання.

Інтерактивними формами методичної роботи є: ділові та рольові ігри, захист творчого кредо, ярмарок педагогічних ідей, творчі звіти вчителів, які атестуються.

 Впродовж року  проводилися предметні тижні:

-         правознавства та історії (Рахлянська Т. О.);

-         математики (Буга О. В.);

-         фізики та хімії,астрономії (Крамаренко Т. М., Стратій М.О.);

-         української мови та літератури (Телійчук Т. С., Ялинич Г.М., Вихованець В.С);

-         іноземної мови  (Мила Д. Ю., Балабан Е.С., Андрієнко С.В.);

-         зарубіжної  літератури (Гуцалова С. А.);

-         біології та географії (Суржик Т. Г.);

-         початкових класів (Короленко А. В.);

-         фізкультури та спорту (Луценко В. М.);

-         тиждень книги (Шацька Л. М.);

-         естетичного циклу (Цимбалюк Л. М.).

Адмiнiстрацiя школи спiвпрацює з Радою школи i батькiвським комiтетом. Щорiчно проводиться медичний огляд працiвникiв i учнiв школи. Дiє програма оздоровлення учнiв.

В класних кiмнатах зроблений косметичний ремонт. Особливослiд вiдмiтити навчальні кабінети  1класу (Шацька Л.М.) , 7 класу (Крамаренко Т.М.), 10 класу (Суржик Т.Г.)

Цiлi виховного процесу визначались на основi принципiв закладениху Конституцiї України, законах та iнших нормативних та правових актах України.

Розв’язання проблем та завдань школи, затвердженних педагогiчним колективом на 2016 – 2017 навчальний рiк, дозволило досягти певних результатiв у навчально – виховнiй та позакласнiй дiяльностi.

Школа укомплектована педагогiчними працiвниками. Протягом року у школi працювали 24 педагоги (з них: сумiсники – 3; перебувають увiдпустцi по догляду за дитиною до 3-х рокiв – 3.)

Якісний склад педагогічних кадрів становить:

 

З метою формування високої педагогічної культури, завдяки систематичній  праці всіх ланок  шкільного самоврядування, з адміністративного керівництва в школі створений сприятливий морально – психологічний клімат. Робота адміністрації школи була спрямована  для надання допомоги педагогічним працівникам, молодим спеціалістам, малодосвіченим учителям у підвищенні  педагогічної майстерності.                    

У педагогічному колективі створена творча атмосфера, впроваджуються   новітні технології, передовий педагогічний досвід інших шкіл.                                    

В школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання; творчі групи вчителів з певних проблем  навчально–виховного процесу.

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. ( Короленко А.В., Власюк В.В., Посвістак В.Л., Телійчук Т.С., Суржик Т.Г., Ялинич Г.М., Цимбалюк Л.М., Вихованець В.С.) Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, психолого-педагогічного семінару, педагогічних читань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. На початку навчального року була створена науково – методична рада на чолі з заступником директора з навчально – методичної роботи Ялинич Г.М.

До її складу увійшли:

§  директор школи Семенець П.Г.

§  заступник директора з виховної роботи Посвістак В.Л.

§  учитель початкових класів, голова методичного об’єднання початкових класів Короленко А.В.

§  учитель біології, голова методичного об’єднання природничо-математичного циклу – Суржик Т.Г.

§  учитель української мови, голова методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу Телійчук Т.С.

§  керівник методичного об'єднання класних керівників Посвістак В.Л. .

Протягом року відбулися засідання науково – методичної ради школи, на якій розглядались такі важливі питання як підвищення навчально-виховного процесу шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій, ознайомлення вчителів з матеріалами передового педагогічного досвіду та використання інтерактивних методів на уроках.

Кожного понеділка проводяться методичні оперативки із заступниками.

Методичний кабінет збагатився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, тематичними папками .

Організаційними формами внутрішкільної методичної роботи є шкільні методичні об'єднання, їх у школі 4: методичне об'єднання вчителів початкових класів ( керівник Короленко А.В.), вчителів суспільно – гуманітарного циклу (керівник Телійчук Т.С.), вчителів природничо – математичного циклу (керівник Суржик Т.Г. )методичне об'єднання класних керівників (керівник Посвістак В.Л.)

Засідання шкільних методичних об'єднань проводилися регулярно. Належно оформлялися протоколи. Запроваджено в школі щорічні серпневі творчі звіти керівників методичних об'єднань. Ведеться робота по створенню методичних презентацій методичних об’єднань вчителів. Слід відзначити роботу керівників методичних об'єднань вчителів початкових класів Короленко А.В., вчителів гуманітарного циклу Телійчук Т.С. ,природничо-математичного циклу Суржик Т.Г. , класних керівників Посвістак В.Л.

З метою підняти рівень роботи шкільного методичного кабінету перед педагогічним колективом було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок вчителів, зразки відкритих уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, публікації у фахових виданнях, розробити та скласти картотеку методичної літератури та розпочати створення відеотеки уроків та виховних заходів.

Протягом року відбулися психолого-педагогічні семінари: «Психологічні особливості роботи вчителя з обдарованими дітьми, Семінар-тренінг «Самовдосконалення особистості», дискусії «Іноваційні технології: пошуки, проблеми», «Практичне заняття (фрагмент уроку)»

З метою організації підвищення науково-методичного рівня вчителів проведено педагогічні читання з теми «Спадщина А.С. Макаренка».

З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователя групи продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.

Результати самоосвіти - вчителі репрезентували на кожному її етапі, брали участь у семінарах, інформуючи на засіданні методичного об'єднання, доповідаючи на психолого-педагогічних семінарах, педагогічних читаннях.
Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі індивідуальної роботи вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. Усі результати фіксували
у творчих звітах за минулий навчальний рік.

 

Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювався згідно з перспективним планом. Результати викладання предметів були заслухані на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по навчальному закладу:

 

- від 17.02.2017 № 16 «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови»;

- 20.02.2017 р, №18 «Про систему роботи вчителя фізики Крамаренко Т.М.»;

- від 28.02.2017 р. №20 «Про стан роботи бібліотеки»;

 

 В шкільному методичному кабінеті виготовлено, поновлено ряд стендів на допомогу вчителю, по атестації, стенди інформаційного характеру. Методичний кабінет паспортизовано, він має сучасний естетичний вигляд. В школі практикується проведення відкритих уроків, взаємо відвідування уроків колегами.

Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у методичному кабінеті школи технічних засобів навчання, аудіо-, відеотеки кращих освітянських доробок. Вчителі не займалися науково-дослідницькою роботою, не брали участі в конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН. Не всі методичні об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, не всі вчителі школи беруть участь у професійних конкурсах. А тому у 2017/2018 навчальному році більше уваги приділяти роботі методичних об'єднань, творчих груп.

Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності. Але ці результати участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах з різних предметів, вчителів у конкурсах професійної майстерності незначні.

           У  2016/2017 навчального року у1 -  11 класах навчалося  85 учнів,

з них:

§  1 – 4 класів – 35 учнів,

§  5 – 9 класів – 40 учнів,

§  10 – 11 класів – 10 учнів,

Випускників 9 класу – 10 учнів, випускників 11 класу – 4 учнів, з них претендентів на нагородження золотою медаллю - 0 учнів, срібною – 0 учнів. Всі учні 11 класу беруть участь у проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.  З 2012 року відкрито 0,5 ставки групи продовженого дня. 

Наповнюваність найбільшого класу становить 13 учнів. Середня наповнюваність 7,7 учня на клас. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання.

За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень. У 1 та 2 класах оцінювання здійснювалось вербально на підставі рішення педагогічної ради.

Учні нашої школи традиційно приймають участь в районних, шкільних предметних олімпіадах.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей.  У кожного учителя – предметника є план роботи з обдарованими дітьми та відповідний матеріал. Обдарованих дітей у школі 12.

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 1 учень школи посів призове місце:

- учень 10 класу Корнійчук Тарас – ІІІ місце з астрономії (вч. Крамаренко Т.М.).

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін прийняло участь 21 учень, у минулому навчальному році честь школи захищали - 20 учнів. Погіршилось загальношкільне місце  в порівнянні з минулим роком з XVІ на XVІІІ.

- ІІІ місце у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка зайняв учень 6 класу Кіпоренко Ігор (вч. Ялинич Г.М.)

-        І місце на Стусівських читаннях виборов учень 8 класу  Басовський Юрій (вч. Вихованець В.С.)

-        ІІ місце у виставці конкурсі творчої майстерності «Наш пошук і творчість тобі,Україно!» зайняв учень 10 класу Корнійчук Тарас,

ІІІ місце у розділі «Технічні навчальні посібники» зайняв учень 9 класу Шацький Богдан;

ІІІ місце у розділі «Технічні моделі» -  учень 11 класу Шевчук Ростислав;

ІІІ місце у розділі «Ігри та іграшки» зайняв Лупар Василь ;

ІІ місце у розділі «Архітектура і будівництво» - учень 6 класу Діденко Ігор;

ІІІ місце у розділі «Історія і розвиток авіації» - учень 9 класу Полозун Святослав.

У виставці «Оригамі» переможцем стала Луценко Наталія (ІІ місце), Басовський Юрій (ІІ місце) у розділі «Різьблення по дереву»; Козачук Наталія (ІІІ місце) у розділі «Випалювання по тканині»

 Учні школи приймали участь у конкурсі малюнків та виставках це Козачук Наталія, Корнійчук Владислав, Власюк Ілля, Петрущак Віталій.(вч. Цимбалюк Л.М.)

Загальне місце по технічній творчості - 6 (Вчителі Поляруш І.М., Цимбалюк Л.М.) .

Учні 4 класу (Диченко Д. та Корнійчук М.)  з технічного моделювання посіли ІІІ місце (вч. Шацька Л.М.) Загальне місце по початковому технічному моделюванню - 5.

Суржик Т.Г. підготувала проект по озелененню школи «Карбівська галерея кімнатних рослин» та оформила папку по операції «Джерело».

Учні школи приймали участь у Міжнародному конкурсі «Патріот»

(кер. Телійчук Т.С.) .

Призові місця отримали Пінаєв Ярослав, Бендус Ангеліна (учні 2 класу); Маценко Богдан (учень 3 класу)

З метою популяризації фізичної культури і спорту в районі, пропаганди здорового способу життя, відбору та підготовки спортсменів району до обласних та Всеукраїнських змагань, виявлення кращих спортсменів-школярів організовано районну Спартакіаду школярів. У рамках проведення Спартакіади школярів учні школи під керівництвом вчителя Луценка В.М. брали участь у спортивних змаганнях «Старти надій» і посіли  у загальному заліку 1 місце.

У Спартакіаді школярів школа посіла ІІІ загальнокомандне місце, з них з баскетболу серед дівчат – ІІІ місце, а з волейболу серед дівчат – ІІ місце, шашки – ІІ місце (Козачук Наталія), стрільба з пневматичної гвинтівки – ІІ місце, Полозун Святослав І місце.

У Спартакіаді допризивної молоді наша школа зайняла ІІ місце.

Також педагогічні працівники брали участь у вчительській спартакіаді, де вибороли ІІ загальнокомандне місце.

Державну підсумкову атестацію з літературного читання у 4 класі (вчитель Шацька Л.М.)  виконувало 4 учні.

Якісний показник з літературного читання – 100%.

Державну підсумкову атестацію з української мови у 4 класі (вчитель Шацька Л.М.) виконувало 4 учні. Якісний показник – 100%.

Державну підсумкову атестацію з математики у 4 класі

Якісний показник з математики – 100%.

Державну підсумкову атестацію з української мови (диктант) (вч. Телійчук Т.С.) в 9 класі складало – 10 учнів, з них: якісний показник – 70%, а в минулому році 56%, річне оцінювання – 60%.

Державну підсумкову атестацію з математики (вч. Буга О.В.) складало

 10 учнів, з них якісний показник – 40%, а в минулому році – 17 %, річне оцінювання – 50 %.

Державну підсумкову атестацію з біології (вч.  Суржик Т.Г. ) складало 10 учнів, з них якісний показник – 70%, а в минулому році – 51%, річне оцінювання –60 %. 

             

Якісний показник з української мови (Телійчук Т. С.) 70%

                            математики(Буга О. В.)  –40%

                                  біологія (Суржик Т.Г.)  - 70%

Результати ЗНО у 11 класі

Українська мова (вч. Телійчук Т.С.)

достатній рівень  - 1 учень (25%)

середній – 3 учні (75%)

 

Математика (вч. Буга О.В.)

достатній рівень  - 0%

середній рівень – 4 учні (100%)

 

Історія  України (вч. Рахлянська  Т.О.)

 достатній рівень  - 0 %

середній рівень – 4 учні (100%)

 

Учні нашої школи приймають активну участь у творчих конкурсах конкурсах. Кіпоренко Ігор   учень  6 класу зайняв І місце у Міжнародному мовно-літературному конкурсі  імені Тараса Шевченка.(вчитель Ялинич Г.М.)

Преможцями  Стусівських читань  стали  Бендус Аліна  та Некрут Олена (вчителька Вихованець В.С.)

       Виховна робота

Останні події у світі й, особливо, в Україні диктують нові вимоги щодо навчання та виховання дітей.  Пріоритетними у виховному процесі стають національні та патріотичні мотиви. Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави.  Фундаментом формування ушколярів сучасної національної ідентичності стають найкращі приклади мужності і звитяги, виявлені нинішніми захисниками Батьківщини, сучасна боротьба за незалежність і цілісність держави.

Виховна робота  навчального закладу в  2016-2017 н.р була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Концепції національно-патріотичного виховання»(Наказ МОН №641 від 16.06.2015р.), державних, обласних  та районних програм: «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2016р.», «Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 р.», «Державна цільова соціальна програма підтримки сімї до 2016 р.», «Програми роботи з обдарованими та здібними дітьми на 2012 – 2017 роки», Державна цільова соціальна програма «Молодь України на 2016 - 2020 роки», «Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», Районна програма «Молодь Гайсинщини на 2016 - 2020 роки» Районна програма «Підтримки діяльності громадських організацій інвалідів, воїнів – інтернаціоналістів, ветеранів війни та інших категорій населення на 2016 – 2017 роки», Районна цільова соціально комплексна програма «Підтримки сімї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми, запобіганню насильства в сімї та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2020 року», Районна програма «Забезпечення соціально-правового захисту дітей на 2016 – 2020 роки», Статуту школи, річного плану роботи школи на 2016-2017 н.р. та іншими нормативними документами.

У процесі виховання кожен класний керівник керувався особистісно-орієнтованим  підходом до здібностей, нахилів кожного учня, тим самим створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей.

Працюючи над вдосконаленням навчально-виховного процесу класні керівники, вчителі в своїй роботі використовували різні форми і методи, які спиралися на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки.

     Так у школі за І семестр 2016-2017 навчального року  були проведенні такі виховні заходи:

Навчальний рік традиційно розпочали святом Першого дзвоника  «День знань» –  педагог організатор  Александрова К.Г. (01.09.2016 р.). В організаційний тиждень пройшли вибори по класах та в учнівському парламенті, де обрали членів шкільного врядування . Президентом  школи на цей рік обрали ученицю 11 класу Диченко Віту, заступником учня 9 класу Полозуна Святослава. На початку тижня кожного понеділка  Президент  школи проводить лінійку, яка проходить після другого  уроку, там і підводять підсумки роботи Міністри шкільного парламенту. Два рази  на  місяць Президент збирає учнівський комітет, куди входять міністри та старости з кожного класу. У школі також діє Барвінкова республіка серед учнів 1-4 класів. Командиром Барвінкової республіки є учень  4  класу  Корнійчук Микола,  а координує роботу з молодшими школярами Міністр роботи з молодшими школярами –  Чернецька Анастасія  учениця 6 класу.

У місячнику «Увага! Діти на дорозі!»,  був проведений  Єдиний день безпеки дорожнього руху  де по класах були проведенні бесіди та години спілкування. (29.09.2016 р.)

Під час тижня «Безпеки дорожнього руху» (05.09 – 09.09) проведенні такі заходи: бесіда «Я – учасник дорожнього руху»( 1-11класи), конкурс малюнка «Мій друг – дорожній рух», де кращі роботи були відправлені на районний конкурс, для учнів 1-4 класів педагог-організатор організувала гру «Світлофор-моргайчик».

До Дня фізкультурника в школі проходив тиждень «Фізкультури і спорту» (12.09-16.09), під час якого був проведенний міжшкільний турнів з малого футболу ( школи Карбівка-Бондурі-Кисляк) та змагання з різних видів спорту. Класні керівники провели бесіди з попередження дитячого травматизму.

     До дня Партизанської слави  було проведено: лінійка пам’яті  „Хай вічно горит вогонь пам’яті ” –  ЗДВР Посвістак В.Л., педагог – організатор Александрова  К.Г. (22.09.2016 р.).  По класах проведені уроки мужності, відбувся перегляд документальних стрічок про неоціненний подвиг партизан у роки Другої Світової війни.

     До Всесвітнього дня Миру  проведені  виховні години,  флеш-моб «Ми за мир на планеті Земля»(21.09.2016р.),  конкурс малюнка на асфальті «Хай завжди буде мир» і виставка квітів «Я люблю Україну».

До Міжнародного Дня туризму ( 27.09.2016 р.) у школі пройшли туристичні змагання: розкладання палатки, складання рюкзака, зав’язування вузлів, розпалювання вогнища і т.д.

До Європейського дня мов вчителями іноземних мов ( Андрієнко С.В., Балабан Є.С. – англ.мова, Мида Д.Ю. – нім.мова) було проведено низку заходів «Спілкуємося іноземними мовами».

Незабутнім подарунком для вчителів було свято „Вчитель – ім’я особливе ” до Дня працівників освіти, яке  організували учні 11 класу та класний керівник Рахлянська Т.О. (30.09.2016 р.)

Змістовно пройшов тиждень Милосердя (03.10 – 07.10) так, як 1 жовтня День людей похилого віку. У школі були проведенні акції „Милосердя” та „П’ять картоплин”. Класними керівниками проведенні бесіди „Поспішайте творити добро», „Ти відповідальний за тих хто поруч” .Кожен клас працював у своїй зоні Милосердя, допомагаючи людям похилого віку. Педагог-організатор Александрова К.Г. провела урок пам’яті до Міжнародного дня пам’яті жертв Бабиного яру «Бабин Яр – трагедія людства».

     З 17.09 по 17.10  тривав Місячник ЦО, під час якого проводилися бесіди про правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, виставка демонстраційних матеріалів та засобів захисту також відбулися практичні заняття: евакуація із приміщення школи, одягання противогазу та засобів захисту, надання першої медичної допомоги.

До Дня українського козацтва та Захисника України  провели виховний захід „Ми козаки, ми гордість України”  учні 4 класу – класний керівник Шацька Л.М. запросивши батьків. Також був організований благодійний ярмарок,  де брали участь учні від 1 по 11 класи,  представивши свої кулінарні витвори.За виручені кошти в сумі 1460грн. придбали стенди у шкільний коридор «Державна символіка». Також проходила акція «Виготовлення маскувальної сітки», яку отримали подяку від волонтерів.

     В листопаді проходив місячник «Правових знань» де учні школи випробували свої знання в конкурсах , брейн-рингах , вікторинах під керівництвом вчительки історії та права Рахлянської Т.О.

Цікаво і змістовно в школі пройшов тиждень іноземних мов та зарубіжної літератури (за окремим планом) з 24.10 по 28.10.16р. вчителями Андрієнко С.В., Мила Д.Ю., Балабан Е.С. та Гуцалова С.А. На завершення тижня для учнів було організовано виставку гарбузів до свята «Хелоуін».

Справжніми школярами стали учні 1 класу  показавши  свято «Посвята в першокласники» - класний керівник  Посвістак В.Л.  (28.10.2016 р.)

До Міжнародного дня писемності і мови (9 листопада)в школи проходив тиждень «Української мови та літератури». Вчителі  Ялинич Г.М., Телійчук Т.С., Вихованець В.С  провели конкурси,  виставки, цікаві уроки,  класні години, заходи які сприяють розвитку творчих здібностей учнів, викликають бажання перемагати, виховують шанобливе ставлення до традицій, любов до рідної мови. Провели І етап конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика з 5 по 11 клас, мовний турнір «Розумники і розумниці», загальношкільний диктант, пройшов конкурс віршів про рідну мову. Телійчук Т.С. провела відкритий виховний захід «У світі мовного етикету».

З 14.11 по 18.11 - тиждень «Толерантності», під час якого були проведені: виховні години «Толерантність врятує світ», акція «Подаруй доброту свого серця ближньому», заняття – тренінг «Вчимося толерантності», виховний захід «Правила етикету».

    До Дня Свободи і Гідності були проведені такі заходи: учні 9 класу та класний керівник Суржик Т.Г.  провели виховний захід «Україна гідна свободи!»;  Хвилина інформації «Ми щит і меч твій, Україно!», у шкільній бібліотеці відбулася виставка "Герої на вмирають", присвячена героям Небесної сотні та перегляд відеопрезетації до Дня Гідності та Свободи «За честь. За славу. За народ»

Наступний тиждень „Тиждень скорботи” розпочали виховними годинами „ Може в краплині – щастя і радість, а може в краплині – горе і сум» , які провели класні керівники 5-11 класів. Організувала День пам’яті жертв голодоморів,  провівши лінійку-реквієм „ Пам’ятаймо минуле заради майбутнього»  (25.11.2016 р.) педагог-організатор Александрова К.Г.

         Учні 2 класу та класний керівник Короленко А.В.. запросили всіх бажаючих на свято зустрічі зими «Мовою віршів малюємо зиму» (01.12.16р.)

У грудні тривав місячник Громадянського виховання . Розпочав його тиждень «Протягни руку добра»  (28.11.- 02.12. 2016 р.) , де  учнями 8 класу та класним керівником Александровою К.Г. був проведений відкритий виховний захід «Об’єднаймося заради безпеки, об’єднаймося проти СНІДу», класні керівники провели  виховні годині «Ми за майбутнє без СНІДу» 1-11 класи. Також учні нашої школи приєдналися до Всеукраїнської акції «Діти проти СНІДу».

 До Дня інваліда (2 грудня) учні початкових класів прийняли участь у акції «Тепло наших долонь», створивши сонечко зі своїх долоньок, щоб воно світило та зігрівало своїм теплом усіх дітей-інвалідів. Класними керівниками  5 – 11 класів були проведені виховні години:«Людина починається з добра» -  5 клас, «Люди з обмеженними можливостями»   - 6 клас,  «Хай добрим ваше серце буде»  - 7 клас, «Інвалідність – не вирок» - 8 клас, «Доброта і милосердя у твоєму житті» -  9 клас, «Дивіться на нас, як на рівних» - 10 клас,  «Подай руку допомоги» -  11 клас.

     До Дня збройних сил України працівники Будинку культури та педагог-організатор  організували розважальне шоу  «Козаки – не простаки!» (06.12.16р.), провівши конкурси та змагання серед хлопців 5-11 класів.

До Всесвітнього дня права в школі проходив Тиждень права

 (вч. Рахлянська Т.О.) за окремим планом.(05.12-09.12.2016р.)

Цікаво і змістовно провели Андріївські вечорниці (13.12.16р.) учні 5 та 7 класів, класні керівники Буга О.В. та Гуцалова С.А.

         Учні 3 класу та класний керівник Власюк В.В. запросили всіх на свято «Пророк Наум наведи на розум» (14.12.16р.)

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС педагог-організатор Александрова К.Г. провела лінійку-реквієм «Вони були першими»(14.12.2016р.)

По традиції свято Миколая організували і провели учні 6 класу  -

кл. керівник Крамаренко Т.М. 19.12.2016 р. , які привітали вихованців дитячого садочка зі святом,  подарувавши їм солодощі і подарунки виготовлені власними руками та учнів нашої школи.

Цікаво і змістовно  пройшли новорічні  свята : Новорічний ранок для учнів 1-4 класів (22.12.2016р),  новорічний бал-маскарад  для учнів 5-8 класів (22.12.2016 р.) та Новорічний вечір для учнів 9-11 класів (23.12.2016р.) - ЗДВР Посвістак В.Л., педагог організатор Александрова К.Г.

Впродовж ІІ семестру 2016-2017 навчального року велика увага приділялась патріотичному вихованню учнів,  на виконання Концепції національно – патріотичного виховання та проведенню предметних тижнів. Складниками предметних тижнів були: оформлення динамічних інформаційних стендів, індивідуальні та групові творчі конкурси, вікторини, виставки, КВК, нестандартні уроки й позакласні заходи.

Семестр розпочався організаційним тижнем, під час якого класні керівники провели виховні години "Правила поведінки в школі, на вулиці", «Твої права й обов’язки», «Правила дорожнього руху», переглянули відеоматеріал "Діти і дорога", педагог-органіатор організувала конкурс малюнка, плаката "Діти без ДТП" та рейд-перевірку  «Твій зовнішній вигляд».

        З метою  формування національної свідомості школярів, виховання у них почуття патріотизму та з нагоди відзначення  Дня Соборності України в нашій школі було організовано та проведено тиждень «Соборності України». Під час тижня у школі пройшло ряд заходів:тематична виставка «22 січня – День Соборності України» (бібліотекар Шацька Л.М.); класні керівники провели виховні години: «Україна – єдина Соборна держава»,  «Славетні імена України», «Великі творці Соборності»; вчитель образотворчого мистецтва Цимбалюк Л.М. організувала серед учнів 3-7 класів конкурс малюнків «Україна – єдина країна»; педагог-організатор для учнів 10-11 класів провела учнівську конференцію «Україна - Соборна держава» та відеолекторій «Шлях до Соборності».Також 27 січня учні школи відзначили Міжнародний День пам’яті жертв Голокосту. Для учнів 9 – 11 класів було проведено урок пам’яті «Причини та наслідки Голокосту в Україні».(Вчитель історії Рахлянська Т.О.)

30 січня у нашій школі була проведена година скорботи «Крути: і сум, і біль, і вічна слава».  Мотивом заходу було проведення паралелі між подвигом героїв Крут та героями АТО. Під час заходу говорилося про необхідність Згуртованості народу України та підкреслювалося, що саме це дозволить сьогодні перемогти агресора. Під час заходу присутні переглянули документальний фільм «Крути».Класні керівники зі своїми учнями провели тематичні виховні години:Крути – символ українського патріотизму(5 кл.), «Тут кувалась наша воля“ (6 кл.), «На Аскольдовій могилі поховали їх»(7 кл).

«Коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти!(8 кл), «Крути… Мужність і  біль України (9 кл)., «Герої України. Крути. Перша Незалежність(10 кл)., «Лицарство Крут! Ваш чуєм зов – невтомно далі йти! (11 кл).

Під час тижня історії України (30.01-03.02) вчитель історії Рахлянська Т.О. розповіла учням 5-7 класів про важливі події в історії України. Учні 8-9 класів написали історичний диктант «Кращий знавець історії». А для учнів 10-11 класів вчителька організувала Рейн-ринг «Моя Україна – шлях до незалежності». Цікавим та повчальним для учнів 8-11 класів був перегляд відео «Видатні постаті рідного краю»

Під час предметного тижня фізико-математичних наук з 06.02 по 10.02.2017р. вчителі Крамаренко Т.М. та Буга О.В. провели вікторину «Юний математик», конкурс фізико-математичних стіннівок, конкурси, брейн-ринги, ігри, де учні показували свої знання з математики. Для учнів 7-11 класів вчитель фізики організував інтелектуальну гру «Найрозумніший». Серед учнів 5-6 класів відбувалася фізико-математична гра «Морський бій». А учні 7-11 класів змагалися у математичній гра «Останній герой».

         З 13.02 по 17.02 в школі проходив тиждень «Етичного виховання»,  під час якого класні  керівники провели виховні години «Свіча пам’яті героям України», «Герої для нас, як приклад» до Дня Героїв Небесної Сотні. Класний керівник Гуцалова С.А. з учнями 7 класу  підготували та провели відкритий виховний захід "Нескорені духом". Педагог-організатор організувала флеш-моб вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні «100 небесних ангелів». Класний керівник Александрова К.Г. та учні 8 класу запросили всіх на виховний захід «Афганістан: біль і пам'ять» присвячений річниці виведення радянських військ з республіки Афганістан. Метою заходу було нагадати учням про історичні події афганської війни; виховувати повагу і шану до воїнів-інтернаціоналістів, до трагічних сторінок нашої історії; через поезію і пісню донести до їхніх сердець основну думку: війна - це безумство, це невиправдана жорстокість проти людства. Для учнів всієї школи був організований Благодійний ярмарок, де вироби виготовлені власними руками можна було продати і виручені кошти в сумі 1303 грн. передані на придбання стенду для шкільного коридору «Слава України».

14 лютого учні 3 класу разом з класним керівником підготували свято до Дня Свято Валентина. У гості на свято завітали усі учні початкових класів та батьки.

Метою заходу було ознайомити присутніх з історією, традиціями святкування Дня Святого Валентина.

Учнями 6-го класу та класним керівником Крамаренко Т.М.  було підготовлено та проведено свято зустрічі весни «Стрітення». Під час заходу учні ознайомили всіх присутніх з традиціями українського народу, особливостями святкування. 

         З 20.02 по 24.02 в школі проходив тиждень «Рідної мови» присвячений Дню рідної мови. Педагог-організатор організувала виховний захід «Мово моя солов’їна!» та конкурс віршів та пісень рідного краю. Класний керівник Посвістак В.Л. та учні 1 класу запросили всіх та відкритий виховний захід «До мови серцем пригорнусь».Метою всіх проведених заходів було донести до учнів красу і багатство української мови, формувати відчуття краси рідного слова, виховувати любов до рідної мови та розуміння її краси і необхідності для нашого життя.

З27.02 по 03.03.2017р. в школі проходив тиждень біології, географії та хімії. Під час якого вчителем Суржик Т.Г були проведені презентація «Краса і квіти врятують світ»(6 кл.), біологічна гра «Своя гра»(10-11 кл), морський бій «Крилаті вісники весни» (7 кл.), природознавча гра «Лунатики» (5 кл.), для учнів 8-9 класів організувала Брейн-ринг «Хто людину краще знає» . вчитель хімії Стратій М.О. підготувала також цікаві форми роботи з учнями, а саме: хімічна гра «Передай далі» (9кл.), між учнями 7-11 класів відбулося змагання з хімії «Що? Де? Коли?»,  розгадування цікавих ребусів, кросвордів, життєвих ситуацій. Протягом тижня учні виготовляли стіннівки, газети, плакати.

З 06.03 по 10.03 в школі проходили заходи по відзначенню Шевченківських днів: виховна година «Весь світ читає Шевченка», конкурс малюнків і ілюстрацій до творів Т. Шевченка «Шевченкова палітра». У шкільній бібліотеці виставка літератури «Шевченко – син українського народу».

Учні 9 класу та класний керівник Суржик Т.Г. запросили батьків, учнів та вчителів на усний журнал «Любовна лірика у віршах Шевченка». Педагог-організатор провела відео-мандрівку "Пам’ятники Шевченку у світі".  

7 березня учні 2 класу та класний керівник Короленко А.В. провели свято

"Хто бабусю має той потіху знає"!З трепетним хвилюванням слухали бабусі щирі вірші та задушевні пісні, які готували діти.

10 березня  у нашій школі  відбулося свято дівочої чарівності, творчості та незрівнянності – «Міс школи 2017».Участь у конкурсі взяли учениці 5-10 класів. Дівчата продемонстрували свої ораторські здібності, вміння поводитись на сцені, чарівність та оригінальність. Конкурсантки приклали чимало зусиль, щоб позмагатися за перемогу. Перемогу здобула учениця 10 класу Козачук Наталія.

До Дня визволення Гайсинщини 14 березня вчитель історії Рахлянська Т.О. та педагог-організатор Александрова К.Г. провели лінійку-реквієм «Збережемо пам’ять про подвиг» та  годину інформації   до Дня Національної гвардії України для всіх учнів школи.

Тиждень початкових класів пройшов під гаслом "Мій край - моя історія жива" з 13.03 по 17.03.2017р. Предметний тиждень розпочався урочистою лінійкою, де учням повідомили його мету й план проведення та організували конкурс віршів поетів земляків. Учні 2 класу запросили всіх на виховний захід «Гайсинщина – мій рідний край», де розповіли про Гайсинський район та рідне село Карбівку (вчитель Короленко А.В.).вчитель 4 класу організувала для всіх учнів 1-4 класів інтелектуальну гру «Один за всіх і всі за одного»,під час якого діти показали звої знання з української мови. Вчитель Посвістак В.Л. розповіла та презентувала «Г.Танцюра та Явдоха Зуха – відомі земляки». На завершення тижня учні 3 класу та класний керівник Власюк В.В. провели інтелектуальну гру «Хто зверху» змагалися дівчатка проти хлопчиків.

14 березня 2017 року в Україні вперше відзначається День українського добровольця.  Для сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань у нашій школі пройшла інформаційна хвилина для учнів 5 – 7 класів. Перед учнями виступила вчитель зарубіжної літератури Гуцалова С.А. яка є членом патріотичної організації «Мальва». Учні вшанували мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Високий методичний рівень показали вчителі трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва та завідувач шкільною бібліотекою під час проведення тижня «Книги та предметів естетичного циклу» з 20.03 по 24.03. 2017р. Протягом тижня провели Поляруш І.М., Цимбалюк Л.М. та Шацька Л.М. такі заходи: виставка дитячих виробів (1-11 класи), розгадування ребусів і кросвордів(5-9 класи), музична вікторина(5-6 класи), виставка «Хвилинка-цікавинка», операція «Живи, книго!»(4-6 класи), майстер-клас по виготовленню закладок до книг(5-6 класи), інформаційну хвилину «Життя і творчість М.Д. Леонтовича» та свято для учнів 4-6 класів «М.Д. Леонтович і українська народна пісня». На завершення тижня бібліотекар Шацька Л.М. провела гру «Найкращий читач» серед учнів 4-5 класів.

З метою боротьби з туберкульозом та відзначення 24 березня Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом у школі було проведено флеш-моб для учнів 5 – 11 класів «Зупинимо туберкульоз разом!». Учні власноруч склали символ боротьби з туберкульозом – білу ромашку. Кожен клас підготував пелюстку до ромашки на якій вказав причини, симптоми туберкульозу та корисні поради.   

 1 квітня учні нашої школи взяли участь у концерті до Дня сміху «Сміятися дозволяється». Яскраві номери акторів, жартівливі пісні і навіть танцювальні пародії цього дня не залишили байдужими, напевне, жодного глядача.

Учні та педагогічний колектив СЗШ І – ІІІ ст. с. Карбівка активно прийняли участь у акції під гаслом "Зробимо Україну чистою".  

В цьому році у нашій школі  акція розпочалася  24. 03. 2017 р., а саме з прибирання шкільного подвір’я. Кожному класу була відведена своя ділянка, за яку вони несли відповідальність.3–4 квітня учні нашої школи розробили проект та виготовили агітаційні листівки «Зробимо Україну чистою!».5 квітня учні, учителі та працівники нашої школи взяли участь у суботнику в рамках щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля». Учнівським та вчительським колективом було прибрано частину території села, а саме стежку та сходи через яр, якими кожного дня наші учні та вчителі поспішають до школи.

З 3 по 6 квітня 2017 р. проводилася благодійна акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». У рамках акції було здійснено збір коштів для дітей із вадами зору. Загалом під час акції працювали помічники волонтерів – це 19 учнів з  6, 7, 8 та 10 класів. Загальна сума зібраних коштів становить – 1987грн 35 коп. Усі зібрані кошти будуть передані на лікування дітей.

З нагоди Всесвітнього дня здоров'я   7 квітня 2017 року в СЗШ І - ІІІ ст. с. Карбівка була проведена загальношкільна ранкова зарядка, у якій прийняли участь учні 1 – 11 класів та всі вчителі навчального закладу.

            В рамках року Японії в Україні у СЗШ І - ІІІ ст. с. Карбівка було проведено такі заходи: учні 1 – 4 класів мали змогу переглянути мультфільми  у жанрі кодомо, сьодзьо та сьонен. Також діти  ознайомилися з народною та державною символікою Японії. Учні 10 класу разом з вчителем географії Суржик Т.Г. підготували і провели для учнів 5-7 класів віртуальну подорож «Подорожуємо Японією». Учні дізналися про її історичні факти, традиції та самобутню культуру Японії. Педагог-організатор Александрова К.Г. для учнів 5 – 11 класів підготувала і провела усний журнал «Дивовижна Японія». Вчитель образотворчого мистецтва Цимбалюк Л.М. провела для учнів початкових класів та учнів 5 – 7 класів пізнавальну годину  з теми «Оригамі – один із видів японської майстерності» та організувала майстер-клас по виготовленню речей у техніці оригамі.

Під час тижня «Екологічні катастрофи»(24.04-28.04) класні керівники провели години спілкування «Чорнобильське лихо у пам’яті народній» та бесіду «Як пов’язане довкілля і здоров’я  людини». Педагог-організатор підготувала лінійку-пам’яті «Чорнобиль не відходить у небуття».  28 квітня в школі пройшов День Цивільного захисту з наданням практичних порад правил поведінки у надзвичайних ситуаціях. Також впродовж тижня були проведені заходи присвячені Дню охорони праці.

Під час місячника патріотичного виховання пройшов цілий ряд заходів:

Години спілкування «Про це забути ніколи не слід», операція «Забуті могили», трудові десанти «Ветеран живе поруч» проведена робота в зонах милосердя,покладання квітів до могили Невідомому солдату на сільському кладовищі.

Класні керівники провели по класах уроки-мужності, відвідали куточок пам’яті в сільському Будинку культури, а також провели екскурсію в місцевий парк Пам’яті.   Тематичні заняття із переглядом документальних фільмів на військову тематику присвячених героїчному минулому та сьогоденню «Внесок українців у Другу Світову війну», «Добровольці божої чоти».

До Дня Перемоги над нацизмом у Європі  з учнями школи організували конкурс малюнка на асфальті «Мирне дитинство завдяки Перемозі»

5 травня до Дня пам’яті та примирення учні 5 класу та класний керівник Буга О.В. провели урочисту лінійку «Їх спалювала полум’ям війна».

9 травня учні та вчителі взяли участь в урочистому мітингу до Дня Перемоги у роки Другої Світової війни «Поклонімось великим тим рокам!»

 З  10 по 13 травня в школі  пройшов тиждень безпеки дорожнього руху, який уключав у себе  заходи щодо формування основ безпечного поводження дітей на дорогах та вулицях. 

 14 травня у сільському БК пройшов святковий концерт до Дня матері "Уклін тобі, мамо!", в якому взяли участь учні школи,уїхньому виконані   прозвучали пісні, вірші про найріднішу людину - маму!

До Міжнародного Дня сім’ї класні керівники початкових класів організували виставку родовідних дерев «Моє дерево роду»

19 травня до Дня вишиванок в школі було проведено акцію «Україна вишивана». В акції взяли участь учні 1-11 класів і  вчителі школи.Проведення такого свята продемонструвало, що вихованці школи відчувають себе справжніми українцями та налаштовані на збереження культури, звичаїв й традицій свого народу. 

В кінці навчального року відбулися такі урочистості:

25 травня - учні 1 класу попрощалися із першою книжкою на святі

«Прощавай Букварику!» класний керівник Цимбалюк Л.М.

26.05.2017р - свято Останнього дзвоника.

27.05.2017р. - учні 4 класу переступили першу сходинку «Прощавай, початкова школо!» кл. кер. Шацька Л.М.

13.06.2017р.- учням 9 класу вручили документи про базову  середню освіту на урочистій лінійці «Прощавай 9 клас» кл. кер. Суржик Т.Г.

     З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей, створення оптимальних умов для розвитку індивідуальних можливостей учнів у школі організовано роботу гуртків. В  2016 - 2017 н.р. у школі працювало 4 гуртки: туристично-краєзнавчий(кер. Буга О.В.), спортивний-баскетбол(кер. Луценко В.М.), технічної творчості «Умілі руки»(кер. Цимбалюк Л.М.), технічного моделювання(кер. Поляруш І.М.).

Протягом 2016 – 2017 навчального року наша школа брала  активну участь у різноманітних районних конкурсах, виховних заходах та спортивних змаганнях. Неодноразово виборювала призові місця, переможці були нагородженні грамотами та дипломами відділу освіти:

·        Районний конкурс художньої самодіяльності «Проліски надії - 2017»

·        Районний конкурс читців «Зоряна мрія»

·        Конкурси малюнків:  «Діти без ДТП»«Охорона праці очима дітей», «Правила дорожнього руху»

·        Конкурси  технічної творчості «Наш пошук і творчість  тобі, Україно!», «Космічні фантазії», «Оригамі», конкурс  фотолюбителів «Моя Україна».

·        Виставка-конкурс з початкового технічного моделювання

·         Конкурс юних літераторів. «Стусівські читання»

·         Конкурс «Шевченкові слова, то правда жива»

·        Акції: «П’ять картоплин», «Серце до серця», «Допоможи солдату».

·        Різноманітні спортивні змагання «Старти надій», «Перші кроки» і.т.д.

На належному рівні ведеться робота з дітьми пільгового контингенту.

В школі навчалося:

 • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 2;  

 • малозабезпечених – 3;

 • багатодітних –19.

 • напівсиріт – 8.

·        дитина –інвалід - 1

·  з сімей учасників АТО - 5

Проводилась робота з попередження  дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди з попередження травматизму, інструктажі. Було проведено додаткові лекції з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах,  порядку дій населення  при виявлення вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому, проводились Тижні безпеки життєдіяльності (листопад, квітень).

Проводились зустрічі учнів з працівниками правоохоронних органів, дільничними інспекторами,  медичними працівниками, психологами.

У школі створена шкільна комісія з питань профілактики правопорушень. На засіданнях якої розглядалися питання щодо профілактичної роботи в школі.

         З боку адміністрації школи ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. В навчальному закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, щомісяця розглядаються на нарадах при директору, періодично на педрадах, радах профілактики. Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. З учнями та їх батьками  проводилась індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин.

         Методичним супроводженням виховної роботи є засідання методичного об’єднання класних керівників 1-11 класів, виступи класних керівників на педагогічних радах, нарадах при директорі, психолого-педагогічних семінарах, педагогічних читаннях. На засіданнях методичного об’єднання класних керівників 1-11 класів (керівник – Посвістак В.Л.), головна увага приділялася проблемі вдосконалення виховного процесу, піднесення якості та ефективності роботи учнівського самоврядування, забезпечення злагодженості дій школи і сім’ї у вихованні учнів, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, забезпечення умов щодо збереження здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Протягом навчального року  були організовані класні та загальношкільні батьківські збори, всеобуч для батьків з питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за виховання дітей, безпеки життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї,  профорієнтації. У постійній співпраці з батьками були класні керівники. На батьківських зборах розглянуті питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної підсумкової атестації, літнє оздоровлення учнів, безпека життєдіяльності учнів в літній період.

Проте, у плануванні виховної роботи мають місце окремі недоліки. Зокрема, слід більше планувати заходів, спрямованих на формування культури, здоров'я у школярів, проводити більше креативних заходів із профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, формувати особистість дитини.

Значну допомогу вчителям у здійсненні навчально – виховного процесу надає шкільна бібліотека.

Бібліотечний фонд:

         кількість книг, брошур, підручників –  6 294

         підручники – 3689 , з них : 1 – 4 класи – 929, 5 – 9 класи – 1943,

                                             10 – 11 класи – 817

         Бібліотекар школи Шацька Л. М. проводить загальношкільний конкурс «Живи, книго!», свято «Посвята в читачі», раз у місяць перевіряє стан збереження шкільних підручників.

         Матеріально – технічне забезпечення в 2016- 2017 н. р. здійснювалось за рахунок бюджетних та спонсорських коштів.

         Школа є загальноосвітньою. Працює за навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки  України.

У 2017– 2018 н. р. педагогічний колектив працюватиме над проблемною темою: «Удосконалення навчально –  виховного процесу  на основі розвитку самоосвітньої  і творчої активності учителя і учня».